Men�ler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
Ma� Sonu�lar�
Turanc�l�k - T�rk Birli�i

Turanc�l�k

Turanc�l�k

(H. Nihal ATSIZ)

Turanc�l�k, Türkiye”de 60 y�ldan beri tart���lan bir konudur. Zaman zaman, Türklerle akraba milletleri de içine alan bir sistem hâlinde dü�ünülmekle beraber bugün “Turanc�l�k” deyince Türkiye”de anla��lan �ey, tarihî miraslar� da dahil oldu�u halde bütün Türkleri tek devlet hâlinde birle�tirmek ülküsüdür ve her ülkü gibi nesillere bakan, kan ve can vergisi isteyen, gönüllere heyecan katan bir inançt�r.

Tarihi, sava�lar� ve fütuhat� dolay�s�yla hemen bütün dünyaya antipatik gelen Türk milletinin yeniden birle�erek �ahlanmas� birçok milleti korkuttu�u için, bu �ahlan�� sonunda baz� devletler ortadan kalkaca�� veya küçülece�i için, hatta dünya çap�ndaki büyük ticaret ortakl�klar�n�n ç�karlar� baltalanaca�� için Turanc�l�k ülküsü büyük direni�le kar��lanmakta, bu direni�in propagandas� ve fikriyat� yap�lmakta, bu propaganda Türkiye için de tesirli olmaktad�r.

Turanc�l�k ülküsüne kar�� Türkiye”deki muhalefet ya bunun Türkiye”yi büyük tehlikelere atacak bir macera say�lmas�ndan, yahut Türkiye d���ndaki Türklerin de en az bizim kadar (bir bak�ma bizden çok) Türk olduklar�n�n bilinmeyi�inden, yahut da bugünkü s�n�rlar�m�z içinde 4000 y�ldan beri üstüste y���lan etnik zümreleri ve kültürleri kar��t�r�p bunlardan �imdiki dili Türkçe olan bir “halk”�n peydahland���n� kabul etmekten do�maktad�r.

Moskof u�a�� olduklar� için Turanc�l���n Rusya”y� devirmesinden korkanlar�n muhalefetini kaale alm�yorum.

Önce, Turanc�l�k bir macera m�d�r, onu ele alal�m:

Turanc�l���n macera oldu�u hakk�ndaki dü�ünce, Birinci Cihan Sava��nda Enver Pa�an�n Kafkas cephesindeki hareketlerinin ba�ar�s�zl�k ve büyük kay�plarla sona ermesinden ç�km��t�r. Bir çiçekle bahar gelmedi�i gibi bir ba�ar�s�zl�kla bir dü�üncenin yanl��l���na hükmetmek de sa�lam bir mant���n eseri say�lmaz. Enver Pa�an�n cesur bir asker, fakat ehliyetsiz bir kumandan oldu�u art�k herkesçe bilinmektedir. Bundan ba�ka Enver Pa�ay� saf bir Turanc� saymak da yanl��t�r. �ttihatç�lar hem Turanc�, hem de �slâm birlikçisi idiler. Hem Kafkasya”y�, hem de M�s�r”� almak istiyorlard�. Bundan ba�ka zamans�z Kafkas taarruzu Turanc�l�k dü�üncesiyle de�il, müttefikimiz Almanlar üzerindeki yükü hafifletmek amac�yla yap�lm��t�.

Macerac�l��a gelince, bu kelime üzerinde iyi ve ciddî dü�ünmek lâz�md�r. Her macerac�l�k bir hatâ olmad��� gibi her ihtiyat da tedbirli bir davran�� de�ildir. �nsanl���n tarihi siyaset, askerlik ve ilim alan�ndaki maceralarla doludur. Kristof Kolomb”un bat�ya giderek Hindistan”a varmak istemesi bir macera idi. Bir sal ile Atlanti�i geçmek de öyledir. Kendi yak�n tarihimize bakarsak Mustafa Kemal Pa�an�n Samsun”a ç�kmas� da bir macerad�r. Birçoklar�n�n buna kat�lmay��� yurtsever olmay��lar�ndan de�il, ba�ar� ihtimali görmemelerindendi. Fakat o, iyi hesap yapmas�n� bildi�i için, ba�kalar�n�n Türkiye”yi bat�racak bir macera diye muhalefet ettikleri te�ebbüsünü parlak bir �ekilde bitirdi.

Daha eski tarihimizde Babur”un 10.000 ki�iyle Hindistan”a dalmas�, Yavuz”un 30.000 ki�iyle çölü geçerek M�s�r”a girmesi birer macera de�il miydi? Evet, Napolyon ve Hitler”in Moskova seferleri de macera idi ama onlar ba�ar�s�zl�kla bitti diye berikilerin de�eri azal�r m�?

Yahudilerin art�k Arap vatan� olmu� topraklarda �srail devletini kurmas� �a��rt�c� bir macera de�il midir?

Tehlikesiz ya�amak isteyenler intihar etsin. Hayat ve kâinat tehlikelerle doludur. Tehlike fertler için de, milletler için de, topraklar için de vard�r. Korkunç bir deprem birkaç saatte Anadolu”yu sular�n alt�na gömebilir. Dünyaya yak�n geçen bir kuyruklu y�ld�z�n bo�ucu gazlar� birkaç milleti birden yok edebilir. Dünyay� yörüngesinden ç�karacak büyüklükte bir gökta�� küremize çarparak dünyan�n k�yametini koparabilir. Birkaç millet birle�erek bir gece Türkiye”nin üzerine 500 hidrojen bombas� f�rlatt�ktan sonra özel giyimle askerlerini yurdumuza sokabilir.

Bütün bu ihtimaller var diye uyu�uk uyu�uk oturup yaln�z fabrika kurmak, futbol maçlar�n� seyrederek ba��rmak, defile ve güzellik müsabakalar� yapmak, üniversitelerde bir tak�m baya��lar�n eserlerini tahlili etmekle mi vakit geçirece�iz? Bunlarla millet ya�amaz. Millet bir hayvan sürüsü de�ildir. Millet, millî bir hedef ister. Ancak o hedefi gördü�ü zaman sürü olmaktan ç�k�p insanla��r, bencil olmaktan kurtulup fedakârla��r.

Bizim için en kutlu hedef Turanc�l�kt�r. Eskiden nas�l bir idiysek yine birle�ece�iz diye kendisini bir ülküye adamaktan daha kutlu ne olabilir? Bütün Türleri birle�tirmek hakk�m�z ve görevimizdir. Bizden zorla kopar�lan� geri almak adaleti yerine getirmektir. Turanc�l�k bir büyüklük dü�üncesidir. Büyüklük dü�üncesi asil bir dü�üncedir.

Turanc�l���, bütün Türleri yaln�z kültür alan�nda birle�tirmek diye anlamak bo� ve yanl��t�r. Sosyal bir kanundur ki kültür birli�i ancak siyâsî birlik sonunda do�ar. Türk”e dü�man milletlerin hakimiyetindeki Türkleri kültürde birle�tirmeye imkân var m�? Yabanc� millet buna izin verir mi? Sovyetler Birli�i”nde alfabesi ayr�lm��, yerli lehçesi edebî dil hâline getirilmi� Kazak, K�rg�z, Özbek, Türkmen, Tatar ve Ba�kurt”u hangi kuvvetle, hangi metodla tek kültür içinde bizimle birle�tirebilirsin? O kadar gücün varsa zaten ordular�n� yürütüp o ülkeleri kurtarmak elinde demektir. Ondan sonra kültür birli�i için kurultay�n� toplar, aksi hâlde kültür birli�ini hiçbir zaman kuramazs�n.

Bugün Türkler aras�ndaki kültür birli�i ancak gönül birli�i, tek millet olmak �uuru, biraz da dil birli�i halinde ya�amaktad�r. Fakat bu gidi�le 50 y�l sonra diller ayr�lacakt�r. O zaman ne olacak? Onlar art�k ba�ka millet oldu diyerek miskin bir tevekkülle bu oldu bittiyi kabul mü edece�iz, yoksa eski yurtlar� ve soyumuzun kopar�lm�� parçalar�n� kurtarmak için, sava� da dahil, her �eyi göze mi alaca��z? Elbette göze alaca��z. �üphesiz zaman� kollamak, hesaplar� iyi yapmak �art� ile…

Siyâsî s�n�rlar d���ndaki Türklerle u�ra�mak macera ise Türk uçaklar� K�br�s”a neden sald�rd�? Hatta Amerikan donanmas� engel olmasayd� K�br�s”a neden ç�k�lacakt�? Bat� Trakya Türkleriyle, Kerkük Türkleriyle, neden bu kadar ilgileniliyor? Dün “Hatay”d�. Bugün “K�br�s”, yar�n “Bat� Trakya” ve “kerkük”, öbür gün “Azerbaycan” ve daha ötesi… Bu, budur. Kimse ba��n� kuma sokmas�n.

Turanc�l��a muhalefetin bir türlüsü de Türkiye d���ndaki Türklerden habersiz olman�n sonucudur. Daha pek yak�nda bir bilgin ki�inin, bir toplant�da gençlerden birine “Hunlar da m� Türk” diye sordu�unu anlatt�lar. Hunlar”�n Türk, hatta k�smen O�uzlar�n atalar� oldu�unu bilmeden ya�ayan bilgine ne denir? Me�er o, millî tarihi Malazgird Zaferi”yle ba�l�yor san�rm��. Hay�rl� uykular deyip geçelim…

Bir de Türk soyundan gelmemenin verdi�i gayr� millî �uurla Anadolu”yu bir bardak, içindeki milleti bir kokteyl, Türkleri de bu kokteyle en son kat�lan içki saymak gibi hezeyan var ki taraftarlar� birtak�m ruh hastalar�ndan ibarettir.

Tarihimizi Malazgird”le veya �znik �ehrinin al�nmas�yla ba�latanlara sormal�: �znik”i ba�kent yapanlar veya Malazgird sava��n� kazananlar daha önce ne idiler? Nerede idiler? Onbirinci Yüzy�l tarihin ���ldaklar� alt�ndaki bir as�rd�r. O adamlar�n nerede ve ne olduklar�n� gözler önüne derhal serer.Böylece de Türk Devletleri denen nesnenin birbirini kovalayan Türk hanedanlar� oldu�u, asl�nda bir tek devlet olup fetret zamanlar�nda ikiye, üçe bölündü�ü ve bunun Tanr�kut”a kadar gerilere do�ru uzand��� ortaya ç�kar.

Turanc�l�k ülküsü gibi milleti h�zland�r�c�, ahlâka ve erdeme dayal� kutlu bir ülküyü yermek için ya damarlar�ndaki kan� yabanc� hissetmek, ya komünist yani vatan haini, yahut da millî tarihi Malazgird”den ba�latacak kadar cahil ve budala olmak lâz�md�r.

Nihal ATSIZ, Ötüken, 30 Nisan 1973, Say�: 6

 

Kaynak: http://www.nihal-atsiz.com/yazi/turancilik-h-nihal-atsiz.html

S�raBa�l�k

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
L�BYA GER�E��....
Prof.Dr.Fethi GED�KL�
Z�HDΒN�N �EYH�NE YAKTI�I A�IT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
� Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - T�m haklar� sakl�d�r.