Men�ler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
Ma� Sonu�lar�
T�rkmenistan - T�rk Birli�i

T�rkmenistan

Türkmenistan

Türkmenistan, resmî ad�yla Türkmenistan Cumhuriyeti, 1991'de Sovyetler Birli�i'nin da��l���ndan sonra ba��ms�zl���n� kazanan Orta Asya Türk cumhuriyeti. Türkmenistan, (Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey K�br�s Türk Cumhuriyeti, K�rg�zistan, Özbekistan, ve Türkiye ile birlikte) günümüzdeki yedi ba��ms�z Türk devletinden biri olup TÜRKSOY'un üyesidir. Resmî para birimi Manat't�r. Yönetim �ekli cumhuriyettir. Türkmenistan, BM, �KÖ, BDT, IMF gibi uluslararas� kurulu�lara üyedir.

Orta Asya ülkelerinden olan Türkmenistan güneyden �ran, bat�dan Hazar denizi, kuzeyden Kazakistan, kuzeydo�udan Özbekistan, güneydo�udan Afganistan'la çevrilidir. En yüksek yerleri Köyten Da�� (3319 m.) ve Kopet Da�� (2942 m.)'d�r. Hazar Denizi'nin hemen yan�ba��nda yer alan ve tuz yönünden zengin olan Karabo�az Gölü, Türkmenistan topraklar� içinde yer al�r. Türkmenistan akarsu yönünden fakirdir. Etrek �rma��n�n bir bölümü Türkmenistan'�n içinde yer almaktad�r. Tejen ve Murgap adl� akarsular� Karakum çölü içinde kaybolmaktad�r. Amu Derya �rma��n�n çok az bir k�sm� Türkmenistan s�n�rlar� içinde yer al�r. Bunun d���nda önemli bir akarsuyu yoktur. Ancak su ihtiyac�n�n kar��lanmas� için 1300 km uzunlu�undaki Karakum kanal� yap�lm��t�r. Bu kanal güneydedir. Topraklar�n�n be�te dördünü Karakum çölü kaplamaktad�r. Güney k�sm�nda Kopet da� kütlesi ve yaylalar yer al�r. Topraklar�n�n  %3.5'i tar�m alan�, % 17'si otlak, kalan� ya k�smen otlak olarak kullan�labilen çöl veya tamamen çöldür. Türkmenistan'a kurak ve s�cak bir iklim hâkimdir. Yaz aylar�nda s�cakl�k bazen 50 dereceye kadar ç�kar. K�� aylar�nda ise bazen -25 dereceye kadar dü�tü�ü olur.

Kaynak: www.wikipedia.org

S�raBa�l�k

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
L�BYA GER�E��....
Prof.Dr.Fethi GED�KL�
Z�HDΒN�N �EYH�NE YAKTI�I A�IT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
� Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - T�m haklar� sakl�d�r.