Men�ler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
OY KULLANDI�INIZ ���N TE�EKK�R EDER�Z
Ma� Sonu�lar�
Kazakistan - T�rk Birli�i

Kazakistan

Kazakistan

Kazakistan, resmî ad�yla Kazakistan Cumhuriyeti, Orta Asya ve Do�u Avrupa’daki ba��ms�z devlettir. Kazakistan, (Azerbaycan, Kuzey K�br�s Türk Cumhuriyeti, K�rg�zistan, Özbekistan, Türkiye, ve Türkmenistan ile birlikte) günümüzdeki yedi ba��ms�z Türk devletinden biri olup Türk Kene�i ve TÜRKSOY'un üyesidir. 2.729.900 km2 yüzölçümü ile (Bat� Avrupa'n�n yüzölçümü kadar) dünyan�n en büyük dokuzuncu ülkesidir. Müslüman ülkelerin ve Türk devletlerinin yüzölçümü bak�m�ndan en büyü�ü, do�al kaynaklar bak�m�ndan da en zenginidir. Kazakistan Türk tarihinin önemli devletlerinden olan Saka, Hun, Göktürk, K�pçak, Karahanl�, Alt�n Ordu gibi devletlerin merkezüssü, K�pçak, O�uz, Karluk gibi Türk boylar�n�n be�i�i olmu�tur.

Kom�ular� olarak kuzeyde Rusya, güneyde Türkmenistan, Özbekistan ve K�rg�zistan, do�uda Çin Halk Cumhuriyeti bulunur. Ülkenin ayr�ca Hazar Denizi ve Aral Gölü'ne k�y�s� vard�r.

Ba��ms�zl���n kazan�lmas�na do�ru 1989 y�l�nda 16.464.464 ki�i olan ülke nüfusu, 1999 y�l�na gelindi�inde Slav ve Almanlar�n ülkeden göç etmeleriyle 14.900.000'e kadar dü�mü�tür. 2010'da bu say� 16.500.000'e yükselmi�tir. Ülke bugün nüfus bak�m�ndan dünyan�n 60. büyük ülkesi olmakla birlikte, kilometrekare ba��na 5,5 insan ile 210.'dur.

Kaynak: www.wikipedia.org

S�raBa�l�k

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
L�BYA GER�E��....
Prof.Dr.Fethi GED�KL�
Z�HDΒN�N �EYH�NE YAKTI�I A�IT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
� Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - T�m haklar� sakl�d�r.