Men�ler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
OY KULLANDI�INIZ ���N TE�EKK�R EDER�Z
Ma� Sonu�lar�
K.K.T.C. - T�rk Birli�i

K.K.T.C.

Kuzey K�br�s Türk Cumhuriyeti

Kuzey K�br�s Türk Cumhuriyeti (k�saca KKTC) veya Kuzey K�br�s, Akdeniz'de bulunan en büyük üçüncü ada ve Anadolu yar�madas�n�n 65 km güneyindeki K�br�s adas�n�n kuzey k�sm�nda yer alan de facto ba��ms�z devlet. Ba��ms�zl��� Türkiye d���nda hiçbir ülke taraf�ndan tan�nmamaktad�r. Bugün birçok devlet, Birle�mi� Milletler ve Avrupa Birli�i gibi uluslararas� kurulu�lar taraf�ndan adan�n sadece güneyini kontrol alt�nda tutan K�br�s Rum Yönetimi topraklar� içerisinde kabul edilmekte, Kuzey K�br�s Türk Cumhuriyeti ise de facto olarak nitelendirilmektedir. Birle�mi� Milletler ve Avrupa Konseyi'ne göre, Türkiye'nin i�gali alt�ndad�r.

Ba��ms�zl�k ilan�ndan bu yana Türkiye taraf�ndan ekonomik, siyasi ve askerî olarak desteklenmektedir. Türkiye'de "Yavru vatan", "Ye�ilada" ya da "Cennet Ada" diye de bilinir.

Kuzey K�br�s Türk Cumhuriyeti, kendisine uygulanan ambargolardan dolay� ekonomik olarak Türkiye'ye ba��ml� hale gelmi�tir. 2010 y�l� itibar�yla 2.66 milyar TL olan devlet bütçesinin %32.6's�n� Türkiye'nin ekonomik yard�mlar� olu�turur. Buna kar��n 2001 y�l�ndan itibaren ekonomide h�zl� bir büyüme ya�anm��; ancak ülke 2000'li y�llar�n sonlar�ndan itibaren ekonomik s�k�nt�lar ya�amaya ba�lam��t�r.

Kaynak: www.wikipedia.org

S�raBa�l�k

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
L�BYA GER�E��....
Prof.Dr.Fethi GED�KL�
Z�HDΒN�N �EYH�NE YAKTI�I A�IT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
� Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - T�m haklar� sakl�d�r.