Men�ler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
OY KULLANDI�INIZ ���N TE�EKK�R EDER�Z
Ma� Sonu�lar�
T�rkiye - T�rk Birli�i

T�rkiye

Türkiye

Türkiye ya da resmî ad�yla Türkiye Cumhuriyeti, topraklar�n�n büyük bölümü Anadolu'ya, küçük bir bölümü ise Balkanlar'�n uzant�s� olan Trakya'ya yay�lm�� bir ülke. Kuzeybat�da Bulgaristan, bat�da Yunanistan, kuzeydo�uda Gürcistan, do�uda Ermenistan, �ran ve Azerbaycan'�n ekslav topra�� Nahç�van, güneydo�uda ise Irak ve Suriye kom�usudur. Güneyini Akdeniz, bat�s�n� Ege Denizi ve kuzeyini Karadeniz çevreler. Marmara Denizi ise �stanbul Bo�az� ve Çanakkale Bo�az� ile birlikte Anadolu'yu Trakya'dan yani Asya'y� Avrupa'dan ay�r�r. Türkiye, Avrupa ve Asya'n�n kav�ak noktas�nda yer almas� sayesinde önemli bir jeostratejik güce sahiptir.

Türkiye topraklar� üzerindeki ilk yerle�meler Aiol, Dor ve �yon Yunanlar�, Traklar ve Persler gibi çe�itli milletler taraf�ndan Yontma Ta� Devri'nde ba�lat�ld�. Ard�ndan III. Aleksandros egemenli�iyle birlikte Helenistik dönem geldi, daha sonra s�ras�yla Roma ve Bizans dönemleri ya�and�. 11. yüzy�lda Selçuklular�n göçleri sonucunda topraklar üzerinde Türkle�tirme hareketi ba�lad� ve 1071 Malazgirt Muharebesi sonras�nda gelen Selçuklu zaferiyle Anadolu'daki Bizans üstünlü�ü büyük ölçüde k�r�ld�. Anadolu Selçuklular�, Anadolu'yu 1243'teki Mo�ol istilas�na kadar yönetti. �stila sonras�nda pek çok küçük Türk beyli�i ortaya ç�kt�.

13. yüzy�l�n sonlar�ndan itibaren Osmanl�lar, Anadolu'nun yan� s�ra Güneydo�u Avrupa, Bat� Asya ve Kuzey Afrika üzerinde topraklar� bulunan büyük bir imparatorluk kurarak erken modern dönemde Avrasya ve Afrika'n�n büyük bir gücü oldu. �mparatorluk zirvesini 15. ve 17. yüzy�llar aras�nda, özelikle I. Süleyman döneminde ya�ad�. 1683 II. Viyana Ku�atmas� ve 1699 Kutsal �ttifak Sava�lar� sonras�nda Türklerin Avrupa topraklar�ndan çekili�i ba�lad� ve Osmanl� �mparatorlu�u uzun bir gerileme dönemi ya�ad�. Ülkenin birçok alandaki yetersizli�ini kan�tlayan 19. yüzy�ldaki Tanzimat �slahatlar�, modernle�meyi sa�layamad� ve da��lmay� engelleyemedi. Osmanl�, I. Dünya Sava��'na (1914-18) �ttifak Devletleri'nin yan�nda girdi ve sava�ta yenik dü�erek y�k�ld�. ��galci kuvvetlere kar�� yap�lan Kurtulu� Sava�� (1919-22) ba�ar�ya ula�t�ktan sonra Mustafa Kemal Atatürk taraf�ndan 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

Türkiye, çe�itli kültürleri bar�nd�ran demokratik, laik, üniter bir anayasal cumhuriyettir. Resmî dili, nüfusun %85'inin ana dili olan Türkçedir. Ülkenin %70-80'ini Türkler, geriye kalan�n� Lozan'a göre yasal olarak tan�nan (Ermeniler, Rumlar ile Yahudiler) ve yasal olarak tan�nmayan (Arnavutlar, Bo�naklar, Çerkesler, Gürcüler ile Kürtler vb.) milletler olu�turmaktad�r. Nüfusunun büyük bölümü Müslümand�r. Avrupa Konseyi, NATO, OECD, AG�T ve G-20 topluluklar�na üye olan Türkiye, Bat� dünyas�yla bütünle�mi�tir. 1963'te Avrupa Ekonomik Toplulu�u ortak üyesi olmu�, 1995'te AB Gümrük Birli�i'ne kat�lm�� ve Avrupa Birli�i'ne tam üyelik müzakerelerine 2005'te ba�lam��t�r. Ülke ayr�ca Türk Konseyi, Uluslararas� Türk Kültürü Te�kilat�, �slam ��birli�i Te�kilat� ve Ekonomik ��birli�i Te�kilat� gibi örgütlere de üyedir. Günümüzde Türkiye, büyüyen ekonomisi ve diplomatik giri�imleri sayesinde bölgesel güç olarak kabul edilmektedir.

Kaynak: www.wikipedia.org

S�raBa�l�k

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
L�BYA GER�E��....
Prof.Dr.Fethi GED�KL�
Z�HDΒN�N �EYH�NE YAKTI�I A�IT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
� Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - T�m haklar� sakl�d�r.