Men�ler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
Ma� Sonu�lar�
Nevruz Nedir? - T�rk Birli�i

Nevruz Nedir?

Nevruz Nedir

Nevruz Bayram�

Nevruz/Yenigün

Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geni� bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz, her ulusun kendi kültür de�erleriyle özde�le�tirip sembolle�tirdi�i, özü itibariyle bahar�n geli�inin kutland��� co�kuyla kar��land��� bir gündür.

Ya�ad��� geni� co�rafyada do�a ve çevrenin uyan���n�n kutland��� Nevruz Bayram�'n�n Anadolu'da ve Türk kültürünün yay�ld��� bölgelerde de son derece köklü ve zengin bir geçmi�i vard�r.

Nev(yeni) ve ruz (gün) kelimelerinin birle�mesinden meydana gelen ve YEN�GÜN anlam�n� ta��yan Nevruz, kuzey yar�mkürede ba�ta Türkler olmak üzere bir çok halk ve topluluk taraf�ndan y�lba�� olarak kutlan�r.

Gece ile gündüzün e�itlendi�i 21 Mart'ta güne� göçmen ku�lar gibi kuzey yar�mküreye yönelir. 21 Mart ile birlikte havalar �s�nmaya, karlar erimeye, a�açlar çiçeklenmeye, toprak ye�ermeye, göçmen ku�lar yuvalar�na dönmeye ba�lar.

Bu nedenle 21 Mart bütün varl�klar için uyan��, dirili� ve yarad�l�� günü olarak kabul edilerek, Nevruz/YEN�GÜN bayram� ad�yla kutlan�r.

Orta Asya'da ya�ayan Türkler, Anadolu Türkleri ve �ranl�lar�n y�lba�� olarak kabul ettikleri güne Nevruz ad� verilir ki, yeni gün anlam�na gelir. Gece ve gündüzün e�it oldu�u Miladi 22 Mart, Rumi 9 Mart gününe rastlamaktad�r.

Nevruz-i Sultani, Sultan Nevruz, Sultan Navr�z, Navr�z, Mart Dokuzu gibi adlarla da an�lmaktad�r.

Oniki Hayvanl� Türk Takviminde görüldü�ü üzere Türklerde de çok eskiden beri bilinmekte ve törenlerle kutlanmaktad�r. Türklerde Nevruz hakk�nda ba�l�ca rivayet, bugünün bir kurtulu� günü olarak kabul edilmesidir. Yani Ergenekon'dan ç�k��t�r. ��te bu nedenle bugün Türklerde Nevruz, yeni y�l�n ba�lang�c� olarak kabul edilmi� ve günümüze kadar bayramlarda kutlanagelmi�tir. Orta Asya'daki Türk topluluklar�ndan Azeri, Kazak, K�rg�z, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri Nevruz gelene�ini canl� olarak günümüze kadar ya�atm��lard�r.

 

Kaynak: http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,12646/nevruz-nedir.html

S�raBa�l�k

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
L�BYA GER�E��....
Prof.Dr.Fethi GED�KL�
Z�HDΒN�N �EYH�NE YAKTI�I A�IT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
� Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - T�m haklar� sakl�d�r.