Men�ler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
Ma� Sonu�lar�
Yunus Emre Enstit�s� - T�rk Birli�i

Yunus Emre Enstit�s�

YUNUS EMRE ENST�TÜSÜ 


Dr. Ebubekir Ceylan Yunus Emre Enstitüsü Ba�kan Yard�mc�s� ceylaneb@yunusemrevakfi.com.tr


Cumhurba�kan� Abdullah Gül’ün Kurucu Mütevelli Heyeti Onursal Ba�kan� oldu�u Yunus Emre Enstitüsü 5 May�s 2007 tarihli ve 5653 say�l� kanunla kurulmu� olup Ba�bakan Recep Tayyip Erdo�an’�n te�rifleri ile 7 May�s 2009’da faaliyetlerine ba�lam��t�r. Mütevelli Heyeti Ba�kan� D��i�leri Bakan� Prof. Dr. Ahmet Davuto�lu olup Enstitü Ba�kan� ise Prof. Dr. Hayati Develi’dir.

Yunus Emre Enstitüsü yurt d���nda kurdu�u merkezlerde Türkçe e�itim ve ö�retim çal��malar�n�n yan� s�ra kültürel ve sanatsal faaliyetler yürütmekte, bilimsel ara�t�rmalara destek vermektedir. Bugün itibariyle Yunus Emre Enstitüsü’nün 27 ülkede 34 kültür merkezi bulunmaktad�r ve 2014 y�l� sonuna kadar yurt d���ndaki merkez say�s�n�n 40’a ula�mas� planlanmaktad�r. Bu merkezlerde isteyen herkese Türkçe ö�retilmektedir. Çe�itli seminerler, sempozyumlar, konferanslar ve paneller düzenlenen merkezlerde kültür ve sanat dünyas�n�n önde gelen isimleri sanatseverlerle bulu�maktad�r.

Türkçe E�itim-Ö�retim Faaliyetleri

Enstitü bünyesindeki Türkçe E�itim-Ö�retim Merkezi, kültür merkezlerinde Türkçe e�itim ve ö�retiminin standartla�mas� amac�yla müfredat haz�rlanmas�, söz konusu müfredata uygun ders kitaplar� ve ö�retim materyallerinin haz�rlanmas�, ayr�ca Bat� Avrupa’da ya�ayan Türk çocuklar�na Türkçe ö�retimi, Türkçenin yurt d���nda seçmeli yabanc� dil olarak okutulmas� ve ders müfredat�n�n haz�rlanmas� faaliyetlerini yürütmektedir.

Türkçe E�itim-Ö�retim Merkezi’nin yabanc�lara Türkçe ö�retimi alan�na standart getirmek amac�yla di�er üniversitelerden alan uzman� akademisyenlerin katk�lar�yla Avrupa Dil Portfolyosu’nu temel alarak yeti�kinlere yönelik haz�rlad��� Türkçe Ö�retim Seti ile Türkçe ve Türk kültürünün aktar�labilmesi noktas�nda daha ba�ar�l� sonuçlar al�nmaktad�r. Bugüne kadar kültür merkezlerinde yüz yüze Türkçe e�itimi alm�� 10.000 kursiyer ve halihaz�rda kurs almakta olan yakla��k 4.000 ö�rencinin yan�nda, artan merkez say�s� ve geli�en ö�retim standartlar�yla birlikte ilginin çok daha fazla olaca�� de�erlendirilmektedir.

Bosna Hersek’te yakla��k 6000 ve Gürcistan’da 400 ortaö�retim ö�rencisi 20132014 e�itim-ö�retim y�l�nda Türkçeyi seçerek Enstitünün haz�rlay�p da��tt��� ücretsiz ders kitaplar� arac�l���yla Türkçe e�itimi alm��t�r. Söz konusu ülkelerdeki ba�ar�l� uygulamalar neticesinde, Romanya ve Ürdün gibi ülkelerin de eklenmesiyle, bu kapsamdaki ülkelerin say�s� gittikçe artmaktad�r.

Türkçe Yeterlik S�nav� (TYS)

Yayg�n dünya dillerinin ölçme de�erlendirme s�navlar� (TOEFL, IELTS) benzeri Türkçe Yeterlik S�nav� (TYS), Türkçenin uluslararas� geçerli�e sahip standart bir s�nava kavu�mas� ve yabanc� ö�renci kabulünü kolayla�t�ran politikalara destek olunmas� amac�yla, Türkçeyi yabanc� dil olarak ö�renen bireylerin dil yeterliklerini ölçmek üzere Yunus Emre Enstitüsü S�nav Merkezi taraf�ndan geli�tirilen, C1 (Avrupa Dilleri Ö�retimi Ortak Çerçeve Metni’nde belirlenen yeterlik tan�m�) düzeyinde bir muafiyet s�nav�d�r. Amaç anadili Türkçe olmayanlar�n dil bilgilerini sertifikaland�rma ve Türkiye’nin uluslararas� ö�renci politikas�na katk�da bulunmakt�r. TYS, yabanc� ö�rencilerin Türkiye’ye ilgisini art�rmakla birlikte söz konusu ö�rencilerin kabulünü kolayla�t�rmas� ve daha sa�lam bir düzlemde de�erlendirilmelerini sa�lamas� aç�s�ndan büyük önem arz etmektedir.

Türkoloji Projesi

Yurt d���ndaki Türkoloji/Türk Dili ve Edebiyat� Bölümlerine Türkiye’den ö�retim eleman� görevlendirerek bu bölümlere e�itim-ö�retim bak�m�ndan destek verilmektedir. Böylelikle, yurt d���ndaki Türk dili ve edebiyat� ö�retiminin nitelikli hale getirilmesi hedeflenmekte, di�er ülkelerde bulunan yabanc� Türkologlar�n hem Türkiye hem de kendi bölgelerinde bir araya gelmesi sa�lanarak alana yönelik katk� verilmektedir. Hâlihaz�rda Türkoloji Projesi kapsam�nda toplam 35 ülkede 54 üniversite ile ��birli�i Protokolü imzalanm��t�r.

Uzaktan Türkçe Ö�retimi

Günümüzde yüz yüze e�itim yan�nda yayg�n e�itim imkânlar� da geli�mi�tir. �stanbul Üniversitesi ile ortak bir çal��mayla Uzaktan Türkçe Ö�retimi sistemi geli�tirilmektedir. Bu sistem içeri�inde zenginle�tirilmi� metinlerin oldu�u, animasyon, görsel ve i�itsel materyallere dayal� bir ö�renme program�d�r. Uzaktan Türkçe E�itimi projesi ile dünyan�n en ücra kö�elerine ula�abilir olmak hedeflenmektedir. 

Kültür-Sanat Faaliyetleri

Enstitü’nün temel amaçlar� aras�nda Türkiye’nin zengin kültürel birikimini dünyaya tan�tmak ve Türkiye ile di�er ülkeler aras�nda kültürel bir köprü olu�turmak vard�r. Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezleri arac�l���yla Türk kültür ve sanat�n� tan�tmak amac�yla birçok etkinlik düzenlemekte, ulusal veya uluslararas� etkinliklerde Türkiye’yi temsil etmektedir. Ayr�ca Kültür Merkezi bulunmayan ülkelerde Büyükelçilikler ile i�birli�i halinde özel kültür sanat faaliyetleri yap�lmaktad�r.

Müzik, resim, klasik Türk sanatlar�, el sanatlar�, sinema, edebiyat, Türk mutfa�� gibi birçok alanda düzenlenen etkinliklere Türkiye’den �air, yazar, akademisyen, sanatç� ve alan uzmanlar�n�n kat�l�m� sa�lanmakta ve ilgili bölgede benzer alanlarda çal��malar yapan kat�l�mc�larla bulu�malar� için ortak programlar haz�rlanmaktad�r. Enstitü, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu taraf�ndan belirlenen anma programlar�na kat�lmakta ve belirlenen konu çerçevesinde Kültür Merkezleri eliyle yurt d���nda konserler, sergiler, bilimsel toplant�lar, ayd�n bulu�malar�, kurslar ve benzeri pek çok faaliyet düzenlemektedir.

Projeler

Balkanlar’da Kültürel Miras�n Yeniden �n�as� Projesi

T.C. Merkez Bankas�’n�n deste�iyle yürütülen ve 1,5 milyon TL bütçesi olan proje kapsam�nda; Balkanlar’da 7 ülkede sava� esnas�nda tahrip olmu� el yazmas� eserlerin tamir, bak�m, muhafaza, dijital ortama aktar�m, kataloglama i�lemleri gerçekle�tirilmekte ve bu alanda çal��acak yerel uzmanlar yeti�tirilmektedir.

Balkanlar’da Geleneksel Türk El Sanatlar�n�n �hyas� Projesi

Türkiye Halk Bankas�’n�n deste�iyle yürütülen ve 2,7 milyon TL bütçesi olan proje kapsam�nda; Balkanlar’da kaybolmaya yüz tutmu� ya da unutulmu� geleneksel Türk el sanatlar�n�n ve zanaatlar�n�n tespit edilerek yeniden canland�r�lmas� amac�yla hüsnühat, ebru, cam e�ya yap�m�, ah�ap i�çili�i, tel k�rma, sim s�rma, telkari vb. alanlarda kurslar aç�lmakta, meslek edindirmeye yönelik e�itim ve atölye çal��malar� düzenlenmekte, yeni ustalar yeti�tirilmektedir. Bu proje kapsam�nda Tiran, ��kodra, Pri�tine, Prizren, �pek, Köstence, Saraybosna ve Üsküp’te aç�lan kurslarda yakla��k 800 ö�renci e�itim alm��t�r. Temmuz 2013 itibariyle birinci dönem dersleri sona eren sanat kurslar�n�n ikinci dönem dersleri Eylül 2013 tarihinden itibaren devam etmektedir.

100 Türkiye Kütüphanesi Projesi

Türkiye Ziraat Bankas�’n�n deste�iyle yürütülen ve 2,5 milyon TL bütçesi olan proje kapsam�nda; dünyan�n farkl� ülkelerinde, özellikle üniversitelerin Türkoloji Bölümleri, Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri veya Türkiye Ara�t�rmalar� Merkezlerinin bulundu�u yerlere “Türkiye Kütüphaneleri” ad� alt�nda kütüphaneler kurmaktad�r.

Türkiye’yi do�ru �ekilde tan�tan 2500 seçkin eseri bünyesinde bar�nd�ran Türkiye Kütüphanesi, �u ana kadar 25 noktada olu�turulmu� olup 2014 y�l� boyunca bu say�n�n 50’ye ula�mas� öngörülmektedir.

Vatikan Kütüphanesi Projesi

Vatikan Kütüphanesi Projesi (BAV) ile Vatikan Kütüphanesi’nde bulunan Türkçe el yazmalar� ve matbu eserler ile Türk dili, edebiyat�, tarihi ve kültürü aç�s�ndan yabanc� dillerde yaz�lm�� eserlerin gün �����na ç�kar�larak bilimsel çal��malarda bulunan akademisyenlerin hizmetine sunulmas� hedeflenmektedir.

2013’deki Kültür-Sanat Faaliyetleri

Japonya’n�n ba�kenti Tokyo’da Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlendi�i “Türkiye’nin Moda Dünyas�” adl� defile büyük ilgi görmü�tür. Defilede, Ankara Olgunla�ma Enstitüsü ve Japon Bunka Gakuen Moda Üniversitesi’nin ortak haz�rlad��� k�yafetler sergilenmi�tir. Türk giyim tarz�n�n Japonlar taraf�ndan yeniden dizayn�yla olu�turulan koleksiyonda Bursa, Elaz��, Mardin, Bodrum ve Çorum bölgelerine ait yöresel k�yafetler ile kaftanlar, oya i�lemeli elbiseler, gelinlik  ve abiyelerden olu�an 36 parça yer alm��t�r.

Piri Reis haritas�n�n çizilmesinin 500. y�l� münasebetiyle Enstitü taraf�ndan Bilkent Üniversitesi ve Gent Üniversitesi i�birli�iyle “Haritalar�n Ustalar�: Piri Reis ve Mercator” sergisi aç�l��� 26 Haziran 2013 tarihinde Brüksel’deki Solvay Kütüphanesi’nde gerçekle�tirilmi�tir.

Londra Yunus Emre Türk Kültür Merkezi taraf�ndan Avrupa Komisyonu Londra Temsilcili�i binas�nda organize edilen “Gün�����n� Payla�mak” Sergisinin aç�l�� resepsiyonu 28 Ocak 2013 tarihinde gerçekle�tirilmi�tir. Ziyaretçiler, serginin Türkiye’nin zengin tarihî ve kültürel yap�s�n� tan�mak ad�na güzel bir f�rsat oldu�unu belirterek Türklerin farkl� dinlere ait bu tarihî mekânlar�, kiliseleri ve ya�ayan dinî az�nl�klar� kendinden bir parça olarak gördü�ünün önemli bir ispat� oldu�unu ifade etmi�lerdir.

Tiflis Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, T.C. Tiflis Büyükelçili�i ve Gürcistan Kültür ve An�tlar� Savunma Bakanl���, Türkiye ve Gürcistan aras�ndaki diplomatik ili�kilerin ba�lamas�n�n 20. y�ldönümü nedeniyle T.C. Kültür ve Turizm Bakanl��� �stanbul Tarihî Türk Müzi�i Toplulu�u ile “Sema” töreni düzenlemi�tir.

Enstitü, Türk Dünyas�na yönelik faaliyetlere özel bir önem vermektedir. Bu çerçevede 2013 y�l�nda Türk Dünyas�nda bir dizi faaliyet gerçekle�tirilmi�tir. Bu etkinliklerden öne ç�kan baz�lar� �unlard�r:

Yunus Emre’nin s�n�rlar� a�an hümanizmini ve evrensel ho�görü mesaj�n� dünyaya duyurmak için Kazakistan T.C. Büyükelçili�i, Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve TÜRKSOY’un i�birli�iyle organize edilen “Yunus Emre Oratoryosu” Kazakistan’�n Astana �ehrinde 25 Ekim 2013 tarihinde Kongress-Hall’da sanatseverlerle bulu�mu�tur. �brahim Yaz�c�’n�n yönetti�i ve Astana Valili�i Devlet Filarmoni Senfoni Orkestras�’n�n yorumlad��� konsere çok say�da Kazakistan Senatosu ve Meclis üyeleri, yabanc� misyon �efleri ve pek çok sanatsever kat�lm��t�r.

Astana’n�n ba�kent olu�unun 15. y�ldönümü münasebetiyle düzenlenen “Astana Günleri” etkinliklerine Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve T.C. Astana Büyükelçili�i i�birli�i ile Türkiye’den Genelkurmay Ba�kanl��� Mehter Birli�i kat�lm��, mehteran gösterisi “Astana Günleri”nin en çok ziyaretçi çeken etkinliklerinden biri olmu�tur.

Yunus Emre Enstitüsü, 16 Eylül 2013 tarihinde Azerbaycan’�n ba�kenti Bakü’nün kurtar�lmas�n�n 95. y�l dönümünde, “Kafkas �slam Ordusu ve Bakü’nün Kurtulu�u - 95. Y�l” isimli sergi düzenlemi�tir.

18 Nisan 2013 tarihinde Kazan �slam Medeniyeti Müzesi’nde Yunus Emre Enstitüsü’nün katk�lar�yla “Muhammediye Sergisi” aç�lm��t�r. Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i ile birlikte Hz. Muhammed hakk�nda yaz�lm�� en önemli edebi eserlerden biri olarak kabul edilen “Muhammediye”nin e�siz el yazmas� ve matbu örneklerinden olu�an serginin aç�l���na resmi yetkililerin yan� s�ra çok say�da akademisyen, sanatç� ve sanatsever kat�lm��t�r.

Yunus Emre Enstitüsü, Türkçenin yayg�nla�t�r�lmas� ve Türk kültür ve sanat�n�n tan�t�lmas� yoluyla Türkiye’nin ba�ta Türk devlet ve topluluklar� olmak üzere birçok ülkeyle kültürel ve sosyal konularda yak�nla�mas�n� sa�layacak kültürel köprüler kurmaktad�r. Bu ba�lamda, Enstitü, Orta Asya’daki kültür merkezlerine yenilerini eklemeyi planlamaktad�r.

 

Kaynak: http://www.ayu.edu.tr/static/kitaplar/turk_topluluk_almanak.pdf

 

S�raBa�l�k

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
L�BYA GER�E��....
Prof.Dr.Fethi GED�KL�
Z�HDΒN�N �EYH�NE YAKTI�I A�IT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
� Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - T�m haklar� sakl�d�r.