Men�ler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
Ma� Sonu�lar�
Altay Cumhuriyeti - T�rk Birli�i

Altay Cumhuriyeti

Altay Cumhuriyeti
 
Orta Asya’da Asya k�tas�n�n co�rafî merkezinin hemen kuzeyinde yer almaktad�r. Bat�da Kazakistan, kuzeyde Rusya Federasyonu, do�uda Tuva ve Hakas Türk Cumhuriyetleri, güneyde Mo�olistan, Do�u Türkistan ve Kazakistan ile kom�udur. Yüzölçümü 92.902 km2 olan Altay Cumhuriyeti’nin nüfusu 198,1 bin olup, 70 y�ll�k komünist düzende buraya sürgün edilmi� 38 çe�it millet ya�amaktad�r. Nüfusun 60’�n� Ruslar, 31’ini Altay Türkleri olu�turmaktad�r.
 
Ba�kenti Gorno-Altay’d�r. Müslümanl�k, H�ristiyanl�k ve �amanizm dinleri yayg�nd�r. Dilleri Türkçe’dir. 
 
SSCB’nin da��lmas�ndan sona 1991 y�l�nda muhtar, 1992 y�l�nda Rusya Federasyonu’na ba�l� Özerk Cumhuriyet hâline gelen Altay Cumhuriyeti’nin en büyük problemi nüfusun 60’�n�n Rus olmas�d�r. Bu durum Altay Parlâmentosu ve devlet kadrolar�na yans�m�� olup, Cumhuriyet’te Ruslar ezici bir ço�unlu�a ve kontrole sahipti. 
 
Cumhuriyette milliyetçilik ak�m�, Türk dil ve kültürünü muhafaza çok güçlü olup, tam ba��ms�z ve Rus’suz bir Altayeli’ne kavu�mak için faaliyet gösteren birçok ki�i ve kurulu�lar aktif çal��malar�n� sürdürmektedirler.
 
Ancak bugünkü �artlar gere�i Ruslar’la iyi geçinmek zorunda olduklar�ndan “millî” direni� zay�f görünmektedir.
 
Parlâmentodaki Türk milletvekilleri içinde ba��ms�zl� hareketleri mevcut olup, “Altay Halk Cephesi” bu kurulu�lar�n ba��n� çekmektedir. Altay Cumhuriyeti’nde çok güçlü ve büyük taraftar� bulunan “Altay Halk Cephesi” maddî destekten yoksundur. Maddî destek sa�layacaklar� ve yol gösterecekleri aramaktad�r.
 
Bütün bunlara ra�men Devlet Ba�kan� önderli�inde hükümet yurt d���nda elçi bulundurmak karar�n� alm��, bu amaçla TC D��i�leri Bakanl���’na müracaat bile yap�lm��t�r. 1,5 y�l geçmesine ra�men netice al�namam��t�r. 
 
 
 Kaynak: http://www.kulturportali.gov.tr/medya/dokuman/dokumandetay/1119
S�raBa�l�k

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
L�BYA GER�E��....
Prof.Dr.Fethi GED�KL�
Z�HDΒN�N �EYH�NE YAKTI�I A�IT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
� Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - T�m haklar� sakl�d�r.