Men�ler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
Ma� Sonu�lar�
Ba�kurdistan Cumhuriyeti - T�rk Birli�i

Ba�kurdistan Cumhuriyeti

Ba�kurdistan Cumhuriyeti
 
Rusya Federasyonu içerisinde, Avrupa k�sm�nda Orta �dil bölgesinde yer alan Ba�kurdistan’�n bat�s�nda Tataristan Türk Cumhuriyeti yer almaktad�r. Yüzölçümü 143.600 km2’dir.
 
Nüfusu 3.944.000 olan Ba�kurdistan Cumhuriyeti’nde 24,3 Ba�kurt, 40,3 Rus ya�amaktad�r. 1,6 milyon Ba�kurt ise Rusya Federasyonu’nun çe�itli bölgelerine da��lm��t�r. 
 
1552 y�l�nda Rus i�gâline u�rayan Ba�kurdistan, 1941 y�l�na kadar çe�itli aral�klarla isyan etmi�, ba��ms�zl�k u�runa milyonlarca Ba�kurt �ehit olmu�tur. 30.000 Ba�kurt Slâvlar’a köle olarak sat�lm��, topraklar� zorla elinden al�nm��, H�ristiyanla�t�r�lmaya çal���lm��, her türlü Rus melâneti üzerlerinde denenmi�tir.
 
1905 �htilâli’nden sonra kültürel kalk�nma ata��, 1917 y�l�nda Bol�evikler’le yap�lan i�birli�i neticesinde 23 Mart 1919 y�l�nda Ba�kurdistan Muhtar Cumhuriyeti kurulmu�tur. Ba�kurtlar mücadeleyi b�rakmam��lar, SSCB’nin da��lmas�yla birlikte 15 Ekim 1990 tarihinde ba��ms�zl�klar�n� ilân etmi�lerdir. 
 
Rusya Federasyonu Ba�kurtlar’�n ba��ms�zl���n� kabul etmemi�, Rus bask�s� üzerine büyük bir mücadele ba�lam��, Ekim 1991 y�l�nda Ba�kurt gençleri parlâmentodaki Rus bayra��n� indirerek, Ba�kurt bayra��n� dikmi�lerdir. Bu geli�meler üzerine 14 Ekim 1991 tarihinde Ba�kurdistan’a Özerk Cumhuriyet statüsü tan�nm��t�r.
 
Bugün parlâmentosu, Anayasas�, Cumhurba�kan� ve bayra�� bulunan Ba�kurdistan’da Devlet Ba�kanl���na 3 A�ustos 1994 tarihinde yap�lan seçimlerde Ba�kurt Türkü ve ba��ms�zl�k yanl�s� Murtaza Ubeydullah Rahim (Murtaza Rahimov) seçilmi�tir.
 
24 A�ustos 1994 y�l�nda Murtaza Ubeydullah Çernomirdin ile, daha sonra Yeltsin ile yetki devri anla�mas� yaparak, büyük imtiyazlar elde etmi�tir.
 
Ba�kurdistan’da Türk milliyetçili�i ve ba��ms�zl�k hareketi ile ilgili çe�itli parti ve te�kilâtlar aktif olarak çal��maktad�r. Bunlar�n en önemlileri “Ba�kurt Ya�lar �ttifak�”, “Ba�kurt Millî F�rka Partisi”, “Ba�kurt Kad�nlar Uyu�mas�”, “Ba�kurt Kazaklar Uyu�mas�” ve “Ba�kurt Gençler �ttifak�”d�r.
 
1996 y�l�nda “Bütün Dünya Ba�kurtlar Kurultay�”n� toplam��lar, “VI. Türk Dünyas� Gençlik Günleri ve Kurultay�”na ev sahipli�i yapan Ba�kurdistan, Türk Milliyetçili�i ve ba��ms�zl�k konusunda ne kadar hassas olduklar�n� bütün dünyaya göstermi�lerdir.
 


 Kaynak: http://www.kulturportali.gov.tr/medya/dokuman/dokumandetay/1119

 

S�raBa�l�k

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
L�BYA GER�E��....
Prof.Dr.Fethi GED�KL�
Z�HDΒN�N �EYH�NE YAKTI�I A�IT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
� Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - T�m haklar� sakl�d�r.