Men�ler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
Ma� Sonu�lar�
Hakas Cumhuriyeti - T�rk Birli�i

Hakas Cumhuriyeti

Hakas Cumhuriyeti

Sibirya’n�n güneyinde, Sayan-Altay da�lar�n�n yan�nda Altay Cumhuriyeti’nin kuzeyinde yer alan Hakasya, 62.000 km2’lik bir yüzölçümü ile Rusya Federasyonu’na ba�l� özerk bir cumhuriyettir.
 
Hakasya’da 100’den fazla halk ya�amakta olup, nüfusu 270.000’dir. Bunun 90-100 binini Hakas Türkü te�kil etmektedir.
 
Ba�kenti Abakan olan Hakas Cumhuriyeti güçlü bir ekonomi ve ziraata sahiptir. 
 
Uygur Türkçesine yak�n Türkçe kullanan Hakaslar’�n as�l ad� Koray (Hooray)lard�r. Kaçin, Sogay, K�z�l ve Koybol olmak üzere 4 boydan meydana gelmi�lerdir.
 
VI. ve XIV. yüzy�llarda ba��ms�z bir devlet olan Hakasya, 1727 y�l�nda Rus i�gâline u�ram��, Rus-Çin Antla�mas� sonucunda Rusya’ya ba�lanm��t�r. 1930 y�l�nda özerk bölge statüsüne kavu�an Hakasya, SSCB’nin da��lmas�ndan sonra “Hakasya Büyük Meclisi”nin ald��� bir kararla Rusya’ya ba�l� özerk cumhuriyet statüsünü ilân etmi�tir. Bu geli�me üzerine Rusya Federasyonu 3 Haziran 1991 tarihinde Hakas Özer Cumhuriyeti’ni kabul ve ilân etmi�tir.
 
Hakas Parlâmentosunun ba��ms�zl�k yerine özerklik statüsünü kabul etmesinin en büyük sebebi, 72 milletvekili bulunan parlâmentodaki Rus milletvekillerinin ço�unlukta olmas�d�r. Parlâmento, hükümet ve devlet kadrolar� Ruslar’�n kontrolünde olup, Hakas halk�n�n ba��ms�zl�k hareketine müsaade edilmemektedir. Hükümet ve KGB bütün telekomünikasyonu kontrol alt�nda tutmakta, Türkiye’ye yakla��m belirli kal�plar alt�nda tutulmaktad�r.

 

Kaynak: http://www.kulturportali.gov.tr/medya/dokuman/dokumandetay/1119

 

S�raBa�l�k

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
L�BYA GER�E��....
Prof.Dr.Fethi GED�KL�
Z�HDΒN�N �EYH�NE YAKTI�I A�IT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
� Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - T�m haklar� sakl�d�r.