Men�ler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
Ma� Sonu�lar�
Tataristan Cumhuriyeti - T�rk Birli�i

Tataristan Cumhuriyeti

Tataristan Cumhuriyeti

Rusya Federasyonu’na ba�l� Volga nehri boylar�nda yer alan Tataristan, Çuva�istan ve Ba�kurdistan Türk Cumhuriyetlerine kom�u bir ülkedir. 
 
Volga Nehri üzerine yap�lan barajla üç parçaya bölünen Tataristan’�n yüzölçümü 67.836 km2’dir. 
 
Cumhuriyetin nüfusu 3.750.000 (1992) olup, nüfusun 53’ünü Tatar Türkleri, 42’sini Ruslar te�kil etmektedir. Tataristan d���nda 7 milyon Tatar Türkünün ya�ad��� tahmin edilmektedir. 
 
Ba�kenti Kazan �ehridir. Ço�unlukla Müslüman olan ülkede küçük bir k�s�m Ortodoks bulunmaktad�r. 
 
Tatar Türkçesi, Türk lehçelerinin K�pçak grubuna dâhildir. Bugün Lâtin harfine geçme çal��malar� yap�lmaktad�r.
 
1552 y�l�nda Rus i�galine u�rayan Tataristan, as�rlarca sürecek isyan, göç, sürgün, H�ristiyanla�t�rma, Rusla�t�rma ve topraklar�n�n elinden al�nmas� ile kar�� kar��ya ya�am��, milyonlarca Tatar Türkü bu u�urda �ehit olmu�tur. Bütün bunar�n sonucu 29 Kas�m 1917’de ilân edilen �dil-Ural Devleti, 1918 y�l�nda Tatar-Ba�kurt, 27 May�s 1920 y�l�nda da Tatar Muhtar Cumhuriyeti’ne dönü�mü�tür.
 
SSCB’nin y�k�lmas�yla 30 A�ustos 1990 y�l�nda Tataristan Parlâmentosunun ald��� ba��ms�zl�k karar�n� 1 �ubat 1992’de ilân edilmi�, Mart 1992 y�l�nda halk referandumu ile kabul edilerek, 30 A�ustos 1992 y�l�nda Ba��ms�zl�k Deklârasyonu ile yay�mlanm��, ancak Rusya Federasyonu bu ba��ms�zl��� kabul etmeyerek Tataristan’a Özerk Cumhuriyet statüsü tan�m��t�r. 15 �ubat 1994’te iki taraf aras�nda yap�lan anla�mada belirli tavizler alm��t�r.

 

Kaynak: http://www.kulturportali.gov.tr/medya/dokuman/dokumandetay/1119

 

S�raBa�l�k

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
L�BYA GER�E��....
Prof.Dr.Fethi GED�KL�
Z�HDΒN�N �EYH�NE YAKTI�I A�IT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
� Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - T�m haklar� sakl�d�r.