Men�ler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
OY KULLANDI�INIZ ���N TE�EKK�R EDER�Z
Ma� Sonu�lar�
Tuva Cumhuriyeti - T�rk Birli�i

Tuva Cumhuriyeti

Tuva Cumhuriyeti

Orta Asya’da Sibirya’n�n en büyük nehirlerinden biri olan Yenisey Nehri boylar�nda Yukar� Yenisey havzas�nda yer almaktad�r. Rusya, Hakas, Altay ve Mo�olistan’la kom�u olan cumhuriyetin yüzölçümü 170.500 km2’dir.
 
Ba�kenti K�z�l �ehridir. Nüfusu 306.600 olan cumhuriyette bu nüfusun 207.000’i Tuva Türkü’dür. Rus ve Mo�ol di�er s�ralar� almaktad�r. Ayr�ca Rusya’da 180.000, Mo�olistan’da 24.000 Tuva Türkü’nün ya�ad��� tahmin edilmektedir.
 
Tuva halk� genellikle �aman olup, dili Türkçe’dir. 1940’lardan sonra Kiril harfleri kullanmaya ba�lam��lard�r. 
 
Orta Asya’n�n en eski yerli halklar�ndan biri olan Tuva Türkleri’nin çekirde�i M.Ö. VIII.-III. asra kadar dayanmaktad�r. Hun, Gök-Türk, K�rg�z, Mo�ol, Mançu-Çin ve Rus idaresinde ya�ayan Tuva, 1911 y�l�nda isyan ederek ba��ms�zl���n� ilân etmi�, 1914 y�l�nda Rus i�gali ve 1917’de komünistlerin iktidara gelmesiyle, 14 A�ustos 1921 y�l�nda Tannu-Tuva Halk Sovyet Cumhuriyeti kurulmu�, 1930 y�l�nda Tuva Halk Cumhuriyeti ad�n� alan Tuva 1944 y�l�nda tekrar Ruslar taraf�ndan i�gal edilerek, SSCB’nin bir parças� olmu�tur. Ekim 1961 y�l�nda otonom bölge, SSCB’nin parçalanmas�yla Mart 1991’de özerk cumhuriyet olmu�tur.
 
Tuva Parlâmentosu’nda Türkler ço�unlukta olmas�na ra�men, hükümetin Rus yanl�s� bir politika izledi�i dikkati çekmektedir.
 
 

Kaynak: http://www.kulturportali.gov.tr/medya/dokuman/dokumandetay/1119

 

S�raBa�l�k

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
L�BYA GER�E��....
Prof.Dr.Fethi GED�KL�
Z�HDΒN�N �EYH�NE YAKTI�I A�IT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
� Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - T�m haklar� sakl�d�r.