Men�ler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
Ma� Sonu�lar�
T�rk �lk�s� - T�rk Birli�i

T�rk �lk�s�

Türk Ülküsü

(H. Nihal ATSIZ)

Dünya bir çarp��ma alan�d�r. Yarat�c� kuvvet, dünyay� bir çarp��ma düzeni içinde yaratm��, yarat�lanlar çarp��ma düzeni içinde ya�ay�p bugüne eri�mi�lerdir.

Bunun, neden, niçin böyle oldu�u hakk�ndaki yüksek felsefi dü�ünceleri bir yana b�rak�p gerçe�i oldu�u gibi kabul edersek, çarp��maya haz�r bulunman�n en hayati prensip oldu�u sonucuna kendili�inden var�r�z.

�nsanlar aras�ndaki çarp��ma, birle�ip düzene girmi� topluluklar aras�nda oluyor. Bu topluluklara millet diyoruz. Milletler, binlerce y�ldan beri var. Amans�z bo�u�malarda baz�lar� ortadan kalkm��, baz�lar� sonradan kurulmu�, fakat milletler her zaman var olmu�, her zaman birbiriyle sava�m��t�r.

Sava�mak, ya�amak için gereklidir. Çünkü, milli ç�karlar�n çat��t��� davalar� bitirmek için, sava�tan ba�ka çare bulunamam��t�r. Milletleri sava�a haz�r bulunduran iki vas�ta vard�r. Biri maddidir, buna “teknik” diyoruz. Biri ruhidir, “ülkü” ad�n� veriyoruz.

Uzun tarih göstermi�tir ki, e�it maddi kuvvetler aras�ndaki çarp��may� ruhi yönden üstün olan kazan�r. Ruhi kuvvet, teknik kuvveti yaratabilir. Ruhi kuvvetten yoksunluk ise, maddi güç ne kadar büyük olursa olsun bozgun demektir.

Ruhi kuvvet nedir?

Milli üstünlük inanc�, büyümek iste�i, yani milli ülküdür. Milli ülküler, topluluklar�n yarat�c� kuvvetidir. Bütün yarat�c� güçler gibi de, ayk�r�l�klar� yok etmek özelli�ine maliktir. Türk yarat�c� gücü, yani Türk ülküsü, yüzy�llardan beri prensip haline gelmi�, u�runda çarp���lm��, birkaç kere gerçekle�mi� bir dü�üncedir. Ona hayal diyenler, hayal içinde gev�eyip tembelle�mi� olanlard�r. Dedikleri gibi hayal olsayd�, hiç gerçekle�ir miydi?

Bununla beraber yirminci yüzy�l bir mucizeler zaman� olmu�, olmaz san�lanlar mümkün k�l�nm��t�r. Bu bak�mdan da Türk ülküsünün gerçekle�mesini ummak, insanlar için, hakt�r.Türk ülküsü, Türk büyüklü�ü ve Türk kudreti iste�i ve inanc�d�r. �nanc�n ne büyük ruhi amil oldu�unu anlatmaya lüzum yok. �manla, ümitsiz hastalar bile iyile�iyor

Bir ülkünün çerçevesinde toplanmak ve onun için ölümü bile göze alarak sava�mak ne güzel �eydir! �nsanlar ancak ülkü ile hayvanlardan ayr�labiliyorlar. Milli bir ülkü olmad�ktan sonra, insan�n hayvandan ne fark� kal�r? Hayvan, ölümden ve �zd�raptan kaçar, kuvvetliden korkar.

Ölümden korkmayan, �zd�raptan kaçmayan, kuvvetli ile sava�� göze alan yarat�k, ancak ülkücü insand�r.

Bir zamanlar, dinler, insanlar� hayvan olmaktan kurtarmak için çal��t�, onlara Tanr�”dan ö�ütler verdi. Bugünkü ülküler tamam�yla millidir. Dini inanc� da içine alm�� olan milli ülkü, insanlar� sürükleyen, güçlendiren ve asille�tiren bu duygu ve dü�üncedir.

Bugünkü kaba maddecilik aras�nda, Türk ülküsü sararm��, biraz küllenmi� gibi görünüyor. Maddecilik hastal��� geçti�i zaman, o, yine parlayacakt�r. Onun için Türk ülküsüne sar�lmaya mecburuz. Bütün Do�u milletlerini yendi�i halde, yaln�z Türklerle ba�a çakamayan Bat�”n�n içine sinmi� dü�manl��� ve h�nc� kar��s�nda, bizim silah�m�z, Türk ülküsüdür

Arab”�, Acem”i, Hind”i, Çin”i yenilirken, tek ba��na Avrupa”ya dalan ve yüzy�llarca tek ba��na bütün Avrupa milletlerine kar�� Tanr�n�n ad�n�n savunan Asya arslanlar�, zaman zaman gaflet uykusuna dalm��lar, fakat sonra s�çray�p �ahlanm��lard�r.

Bu seferki dalg�nl�k biraz tehlikeli gibi görünüyor. Çünkü, içinde yabanc�ya hayranl�k unsuru var. Tehlikeler nereden gelirse gelsin, ne kadar büyük olursa olsun, tek çare ve tek ilac� “Türk ülküsüdür”.

Bir �air:

Bu toprak için,Bu bayrak için,Ölelim..Fakat bilelim.

Diyor. Güzel bir dü�ünce. Türk ülküsünün yoluna girdi�imiz gün, bu �iiri biraz de�i�tirerek söyleyece�iz:

Bu toprak için,Bu bayrak için,Ölelim.Ne dü�ünelim, ne de bilelim!

Nihal ATSIZ, 1955

 

Kaynak: http://www.nihal-atsiz.com/yazi/turk-ulkusu-h-nihal-atsiz.html​

 

S�raBa�l�k

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
L�BYA GER�E��....
Prof.Dr.Fethi GED�KL�
Z�HDΒN�N �EYH�NE YAKTI�I A�IT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
� Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - T�m haklar� sakl�d�r.