Men�ler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
Ma� Sonu�lar�
�zbekistan - T�rk Birli�i

�zbekistan

 

Özbekistan

Özbekistan, resmi ad�yla Özbekistan Cumhuriyeti (Özbekçe: O‘zbekiston Respublikasi), Orta Asya'da, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli�i'nden ba��ms�zl���n� kazanm�� bir devlet ülkedir. Özbekistan, günümüzdeki yedi ba��ms�z Türk devletlerinden biri olup TÜRKSOY'un üyesidir. Denize k�y�s� olmayan ülkenin kom�ular� kuzeyde ve bat�da Kazakistan, do�uda K�rg�zistan ve Tacikistan ile güneyde Afganistan ve Türkmenistan'd�r.

Özbekistan ekonomisi; pamuk, alt�n, uranyum ve do�al gaz dahil olmak üzere a��rl�kl� olarak meta üretimine dayan�r. Piyasa ekonomisine geçmeyi hedefledi�ini ilan etmesine ra�men, ülkede yabanc� kaynakl� yat�r�m� cayd�ran sert ekonomik kontroller bir �ekilde devam etmektedir. Piyasa ekonomisine tedrici, s�k� kontrollü geçi� politikas� yine de 1995 sonras� ekonomik iyile�mede olumlu sonuçlar üretti. Özbekistan'�n insan haklar� ve bireysel özgürlükler konusunda iç politikalar� baz� uluslararas� kurulu�lar taraf�ndan a��r bir biçimde ele�tirilmektedir.

Kaynak: www.wikipedia.org

 

S�raBa�l�k

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
L�BYA GER�E��....
Prof.Dr.Fethi GED�KL�
Z�HDΒN�N �EYH�NE YAKTI�I A�IT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
� Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - T�m haklar� sakl�d�r.