Men�ler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
Ma� Sonu�lar�
Nahcivan Cumhuriyeti - T�rk Birli�i

Nahcivan Cumhuriyeti

Nahcivan Cumhuriyeti

Türkiye’nin do�u s�n�r�nda, Azerbaycan’a ba�l� özerk bir cumhuriyettir. Yüzölçümü 5.500 km2, nüfusu 272.000 civar�ndad�r. Türkiye ile 11 km’lik bir s�n�ra sahiptir. 1992 y�l�nda Aras Nehri üzerinde aç�lan bir köprü ile Türkiye’ye kara yolu ile ba�lanm��t�r.
 
Türkiye 16 Mart 1921 y�l�nda Moskova’da imzalanan Türkiye-Rusya dostluk anla�mas�n�n 3ncü maddesinde belirtildi�i üzere, Nahc�van’�n koruyuculuk hakk�n� üçüncü bir develet hiçbir zaman b�rakmamak üzere Azerbaycan koruyuculu�unda özerk bir bölge olarak kalmas� kabul edilmi�tir.
 
 

Kaynak: http://www.kulturportali.gov.tr/medya/dokuman/dokumandetay/1119

 

S�raBa�l�k

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
L�BYA GER�E��....
Prof.Dr.Fethi GED�KL�
Z�HDΒN�N �EYH�NE YAKTI�I A�IT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
� Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - T�m haklar� sakl�d�r.