Men�ler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
Ma� Sonu�lar�
�uva�istan Cumhuriyeti - T�rk Birli�i

�uva�istan Cumhuriyeti

Çuva�istan Cumhuriyeti

Rusya Federasyonu’na ba�l� özerk bir cumhuriyettir. Rusya Federasyonu’nun Avrupa k�sm�n�n merkezinde, Volga nehrinin orta bölgesinde çok önemli su ve kara yollar� üzerinde yer almaktad�r.
 
Yüzölçümü 18.300 km2 olan Çuva�istan’�n ba�kenti Çeboksar� olup, nüfusu 1.839 bindir. Bunun 67,8’ini Çuva� Türkleri, 26,7’sini Ruslar te�kil etmektedir. 2 milyonun üzerindeki Çuva� Türkü, cumhuriyet topraklar� d���nda ya�amaktad�r.
 
1552 y�l�nda Kazan Hanl��� idaresinde iken Rus i�galine u�rayan Çuva�istan, Ba�kurtlar gibi ard� arkas� kesilmeyen isyanlara kat�lm��lar, 1572-1584, Stafin-Razzin Köylü Sava�lar�, 17741776 isyanlar� en kanl�lar� olmu�tur.
 
1917 Komünist ihtilâli sonucu 1920 y�l�nda muhtar, 20 Nisan 1925 y�l�nda da Federe Cumhuriyet olan Çuva�istan, SSCB’nin da��lmas� üzerine 24 Ekim 1990 y�l�nda ba��ms�zl���n� ilân etmi�, ancak Rusya Federasyonu’nun bask�s� üzerine Rusya Federasyonu’na ba�l� özerk bir cumhuriyet olmu�tur.
 
Kendisine özgü parlâmentosu, anayasas�, bayra�� ve millî mar�� bulunan Çuva�istan’da Devlet Ba�kan� ayn� zamanda parlâmento ba�kan� olarak da görev yapmaktad�r. Devlet Ba�kan� Nikolay Vasiyeviç FYODOROV ayn� zamanda Rus Devlet Ba�kanl��� hukuk bürosu üyesidir.
 
Parlâmentoda üstün durumda bulunan Çuva� Türkleri, Rusya’dan birçok taviz kopartt�klar� için aktif direni� hâlinde de�illerdir. Ba��ms�zl�k yanl�s� birçok ki�i ve kurulu� daha ziyade Türk �uuru ve kültürünü korumak ve geli�tirmek amac�yla te�kilâtlanm��lard�r.
 
Bunlar�n en önemlileri “Çuva� Türk Halk� Millî Hareketi” ile Çuva� Millî Akademisi’nin kurucusu olan Mihail Yuhma’n�n yapt��� “Nasyonel Grup”tur. 
 

Kaynak: http://www.kulturportali.gov.tr/medya/dokuman/dokumandetay/1119

 

S�raBa�l�k

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
L�BYA GER�E��....
Prof.Dr.Fethi GED�KL�
Z�HDΒN�N �EYH�NE YAKTI�I A�IT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
� Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - T�m haklar� sakl�d�r.