Men�ler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
OY KULLANDI�INIZ ���N TE�EKK�R EDER�Z
Ma� Sonu�lar�
T�rk D�nyas� Co�rafyas� - T�rk Birli�i

T�rk D�nyas� Co�rafyas�

Türk Dünyas� Co�rafyas�
 
Türkler’in tarih sahnesine ilk ç�kt�klar� bölge, yani Türkler’in anayurdu üzerinde çe�itli görü�ler vard�r. 

Maddî kültür unsurlar�, dil hususiyetleri ya da tarihî realite bak�m�ndan konuyu de�erlendiren bilim adamlar�, Orta Asya’daki çe�itli kültür çevrelerini Türkler’in anayurdu olarak kabul ederler. Bu konudaki ilk çal��malar Bat�l� bilim adamlar� taraf�ndan ortaya konmu�tur. Gerçekte XIX. yüzy�l sonlar�yla XX. yüzy�l ba�lar�nda ba�lat�lan ara�t�rmalarla, Bat�l�lar kendi tarihinin köklerini aramaya koyulmu�, fakat sonuçta hiç hesaba katmad�klar� Türk milletinin kendisine has kültür ve medeniyetleriyle kar�� kar��ya gelmi�lerdir. Ancak yo�un çal��malar�na devam eden Bat�l� bilim adamlar� Türkler’in tarih sahnesine ç�kt�klar� yer ve zaman hususunda çe�itli teoriler ortaya koymu�lard�r. Bunlardan J. Klaproth (1824), J. Von Hammer (1832), W. Scott (1836), M. A. Castren (1856), A. Vambery (1885) ve E. Oberhummer (1912) gibi bilim adamlar� Altaylar ve çevresini Türkler’in anayurdu olarak gösterirken, W. Koppers (1937), W. Radloff (1891), G. J. Ramstedt (1928), L. Ligeti (1940), K. H. Menges (1968) ve Barthold gibi bilim adamlar� ise Altaylar’�n do�usu ve Kad�rgan Da�lar�’na kadar olan bölgelerde Türk anayurdunu aram��lard�r. 

J. Strzygowsky (1935), O. Menghin (1937), I. Zichy gibi sanat ve kültür tarihçileri ise Altaylar’dan Urallar’a kadar uzanan sahay� Türkler’in anayurdu olarak de�erlendirmektedirler. Bu bilimsel çal��malar dinamik ve hareketli bir kavim olan Türkler’in, en eski devirlerden itibaren geni� bir alana yay�ld�klar�n� ve kültürlerini buralara götürdüklerini otaya koymaktad�r. At� ehlile�tirerek âdeta onunla bütünle�en Türkler, konargöçer ya�ant�lar�n�n sonucu bozk�r co�rafyas�nda egemen olmu�lard�r. Bu de�erlendirme bizi Türkler’in anayurdu Orta Asya bozk�rlar�d�r sonucuna götürmektedir. Orta Asya’n�n s�n�rlar� ise do�uda Baykal Gölü’nden bat�da Hazar Denizi ve Ural Da�lar�’na; kuzeyde Sibirya bozk�rlar�ndan güneyde Tanr� Da�lar� ve Gobi Çölü’ne uzanmaktad�r. Bu co�rafyan�n, bütün dünya taraf�ndan kabul edilmi� siyasî ad� ise Türkistan’d�r. 

 

Kaynak: http://www.kulturportali.gov.tr/medya/dokuman/dokumandetay/46

 

S�raBa�l�k

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
L�BYA GER�E��....
Prof.Dr.Fethi GED�KL�
Z�HDΒN�N �EYH�NE YAKTI�I A�IT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
� Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - T�m haklar� sakl�d�r.